زبان PHP

عملگر در php چیست و چه انواعی دارد؟

در مبحث متغیرها، شرط‌ها و حلقه‌ها در زبان PHP، عملگرها کاربرد بسیاری دارند و برنامه نویسان باید نحوه‌ی کارکرد آن‌ها را بدانند. در این مقاله، انواع مختلف عملگرهای حسابی، منطقی و رابطه‌ای، انتساب، مقایسه‌ای، افزایشی و کاهشی، رشته‌ای، Type و کنترل خطا را توضیح می‌دهیم. هدف ما در این مقاله، توضیح کامل تمامی عملگرهای موجود در زبان PHP است.

اگر به مباحث برنامه نویسی php علاقه‌مندید و دوست دارید بیشتر با این موضوع آشنا شوید پیشنهاد میکنیم به این مقالات را نیز در بایت گیت مطالعه کنید:

آموزش PHP: تعریف متغیرها و انواع آن

حلقه‌ در php چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

آموزش صفحه بندی (Pagination) مطالب با PHP

عملگرهای حسابی در PHP

در زبان PHP، عملگرهای حسابی برای انجام عملیات حسابی روی اعداد استفاده می‌شوند. در این بخش، به توضیح عملگرهای حسابی در PHP می‌پردازیم:

 • “+” : عملگر جمع است که برای انجام عملیات جمع دو عدد استفاده می‌شود.
 • “-” : عملگر تفریق است که برای انجام عملیات تفریق دو عدد استفاده می‌شود.
 • “*” : عملگر ضرب است که برای انجام عملیات ضرب دو عدد استفاده می‌شود.
 • “/” : عملگر تقسیم است که برای انجام عملیات تقسیم دو عدد استفاده می‌شود.
 • “%” : عملگر باقی‌مانده است که برای محاسبه باقی‌مانده از تقسیم دو عدد استفاده می‌شود.

در زبان PHP، همچنین می‌توان از عملگرهای ترکیبی حسابی مانند “+=”، “-=”، “*=” و “/=” استفاده کرد که برای انجام عملیات حسابی و انتساب به متغیرها به کار می‌روند. به‌عنوان مثال، اگر $x و $y دو متغیر باشند، عبارت $x += $y برابر با $x = $x + $y است.

همچنین، در زبان PHP می‌توان از عملگرهای افزایشی و کاهشی (++ و –) استفاده کرد که برای افزایش یا کاهش یک متغیر در هر مرحله به کار می‌روند. به‌عنوان مثال، اگر $x یک متغیر باشد، عبارت ++$x برابر با $x = $x + 1 است.

در زبان PHP، عملگرهای حسابی برای انجام عملیات حسابی بر روی اعداد استفاده می‌شوند. این عملگرها شامل عملگرهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و ماژولوس می‌شوند. در ادامه به توضیح هر کدام از این عملگرها می‌پردازیم:

 • جمع (+): این عملگر برای انجام عملیات جمع بر روی دو عدد به کار می‌رود. به عنوان مثال، در این کد، مقدار ۳۰ به متغیر $x اضافه می‌شود:
$x = 10 + 20;
$x += 30;
 • تفریق (-): این عملگر برای انجام عملیات تفریق دو عدد به کار می‌رود. به عنوان مثال، در این کد، مقدار ۱۰ از متغیر $x کم می‌شود:
$x = 20 - 10;
$x -= 10;
 • ضرب (*): این عملگر برای انجام عملیات ضرب دو عدد به کار می‌رود. به عنوان مثال، در این کد، مقدار ۳۰ برابر با ضرب دو متغیر $x و $y محاسبه می‌شود:
$x = 10;
$y = 3;
$result = $x * $y;
 • تقسیم (/): این عملگر برای انجام عملیات تقسیم دو عدد به کار می‌رود. به عنوان مثال، در این کد، مقدار ۵ برابر با تقسیم متغیر $x بر $y محاسبه می‌شود:
$x = 15;
$y = 3;
$result = $x / $y;
 • ماژولوس (%): این عملگر برای محاسبه باقی‌مانده‌ی عملیات تقسیم دو عدد به کار می‌رود. به عنوان مثال، در این کد، مقدار ۱ برابر با باقی‌مانده‌ی تقسیم متغیر $x بر $y محاسبه می‌شود:
$x = 10;
$y = 3;
$result = $x % $y;

استفاده از این عملگرها در PHP بسیار رایج است و برای انجام محاسبات پیچیده و همچنین افزایش سرعت اجرای برنامه بسیار مفید است.

عملگرهای رابطه‌ای (منطقی) در PHP

در زبان PHP، عملگرهای رابطه‌ای یا منطقی برای انجام عملیات مقایسه‌ای بین دو مقدار به کار می‌روند. این عملگرها شامل عملگرهای برابری، نابرابری، بزرگتری، کوچکتری، بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی و عملگر تطبیقی می‌شوند. در ادامه به توضیح هر کدام از این عملگرها می‌پردازیم:

 • برابری (==): این عملگر برای بررسی برابری دو مقدار به کار می‌رود. اگر دو مقدار برابر بودند، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = "10";
if ($x == $y) {
  echo "مقادیر برابرند";
} else {
  echo "مقادیر برابر نیستند";
}
 • نابرابری (!=): این عملگر برای بررسی نابرابری دو مقدار به کار می‌رود. اگر دو مقدار نابرابر بودند، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = "10";
if ($x != $y) {
  echo "مقادیر نابرابرند";
} else {
  echo "مقادیر برابرند";
}
 • بزرگتری (>): این عملگر برای بررسی اینکه یک مقدار بزرگتر از مقدار دیگری استفاده می‌شود. اگر مقدار اول بزرگتر از مقدار دوم بود، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = 5;
if ($x > $y) {
  echo "مقدار $x بزرگتر است";
} else {
  echo "مقدار $y بزرگتر است";
}
 • کوچکتری (<): این عملگر برای بررسی اینکه یک مقدار کوچکتر از مقدار دیگری استفاده می‌شود. اگر مقدار اول کوچکتر از مقدار دوم بود، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = 5;
if ($x < $y) {
  echo "مقدار $x کوچکتر است";
} else {
  echo "مقدار $y کوچکتر است";
}
 • بزرگتر مساوی (>=): این عملگر برای بررسی اینکه یک مقدار بزرگتر یا مساوی مقدار دیگری استفاده می‌شود. اگر مقدار اول بزرگتر یا مساوی مقدار دوم بود، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = 5;
if ($x >= $y) {
  echo "مقدار $x بزرگتر یاز مقدار $y است";
} else {
  echo "مقدار $x کوچکتر از مقدار $y است";
}
 • کوچکتر مساوی (<=): این عملگر برای بررسی اینکه یک مقدار کوچکتر یا مساوی مقدار دیگری استفاده می‌شود. اگر مقدار اول کوچکتر یا مساوی مقدار دوم بود، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = 5;
if ($x <= $y) {
  echo "مقدار $x کوچکتر یا مساوی مقدار $y است";
} else {
  echo "مقدار $x بزرگتر از مقدار $y است";
}
 • عملگر تطبیقی (===): این عملگر برای بررسی برابری دو مقدار و نوع داده‌هایشان به کار می‌رود. اگر دو مقدار برابر بودند و نوع داده‌هایشان همان بود، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = "10";
if ($x === $y) {
  echo "مقادیر برابر و نوع داده‌هایشان همان است";
} else {
  echo "مقادیر برابر نیستند یا نوع داده‌هایشان متفاوت است";
}

استفاده از این عملگرها در PHP بسیار رایج است و برای انجام بررسی‌های مختلف و شرطی در برنامه‌ها بسیار مفید است.

آیا می‌توانیم این عملگرها را با یکدیگر ترکیب کنیم؟

می‌توانیم عملگرهای رابطه‌ای و منطقی را با یکدیگر ترکیب کنیم. برای این کار، از عملگرهای منطقی AND و OR بهره می‌بریم.

 • عملگر منطقی AND (&&): این عملگر برای انجام عملیات منطقی “و” بین دو شرط استفاده می‌شود. اگر هر دو شرط برآورده شوند، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = 5;
$z = 20;
if ($x > $y && $x < $z) {
  echo "مقدار $x بین $y و $z قرار دارد";
} else {
  echo "مقدار $x بین $y و $z قرار ندارد";
}
 • عملگر منطقی OR (||): این عملگر برای انجام عملیات منطقی “یا” بین دو شرط استفاده می‌شود. اگر حداقل یکی از شرط‌ها برآورده شود، عملگر برمی‌گرداند TRUE در غیر اینصورت FALSE.
$x = 10;
$y = 5;
$z = 20;
if ($x $z) {
  echo "مقدار $x بین $y و $z قرار ندارد";
} else {
  echo "مقدار $x بین $y و $z قرار دارد";
}

همچنین، می‌توانیم از پرانتزها برای ترتیب اجرای شرط‌ها استفاده کنیم و برای ایجاد شرط‌های پیچیده‌تر از ترکیب این عملگرها استفاده کنیم. به عنوان مثال:

$x = 10;
$y = 5;
$z = 20;
if (($x > $y && $x < $z) || $x == 30) {
  echo "شرط برآورده شده است";
} else {
  echo "شرط برآورده نشده است";
}

در این مثال، ابتدا شرط $x > $y && $x < $z بررسی می‌شود و در صورتی که برآورده شود عملگر OR به مقدار TRUE تبدیل می‌شود و شرط کلی برآورده شده است. در غیر اینصورت، شرط $x == 30 بررسی می‌شود و در صورتی که برآورده شود شرط کلی برآورده شده است و در غیر اینصورت شرط کلی برآورده نشده است.

عملگرهای Assignment در PHP

عملگر Assignment در PHP برای تخصیص مقدار به یک متغیر به کار می‌رود. در PHP، عملگر Assignment با علامت “=” نشان داده می‌شود و به شکل زیر استفاده می‌شود:

$variable = value;

در اینجا، $variable نام متغیر است که به آن مقدار value تخصیص داده می‌شود. مقدار value می‌تواند یک عدد، یک رشته، یک آرایه، یا هر نوع داده‌ای دیگر باشد.

علاوه بر عملگر “=”، در PHP عملگرهای Assignment دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به کار رفته و عملکردی مشابه “=” دارند. این عملگرها به شرح زیر هستند:

 • +=: این عملگر برای افزایش مقدار متغیر به اندازه مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 5;
$x += 3; // مقدار $x برابر ۸ خواهد شد
 • -=: این عملگر برای کاهش مقدار متغیر به اندازه مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 5;
$x -= 3; // مقدار $x برابر ۲ خواهد شد
 • *=: این عملگر برای ضرب مقدار متغیر در مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 5;
$x *= 3; // مقدار $x برابر ۱۵ خواهد شد
 • /=: این عملگر برای تقسیم مقدار متغیر بر مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 15;
$x /= 3; // مقدار $x برابر ۵ خواهد شد
 • %=: این عملگر برای باقی‌مانده‌ی تقسیم مقدار متغیر بر مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 15;
$x %= 4; // مقدار $x برابر ۳ خواهد شد
 • .=: این عملگر برای اتصال دو رشته به یکدیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$name = "John";
$name .= " Smith"; // مقدار $name برابر "John Smith" خواهد شد
 • &=: این عملگر برای انجام عملیات AND بین مقدار متغیر و مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 5;
$x &= 3; // مقدار $x برابر ۱ خواهد شد
 • |=: این عملگر برای انجام عملیات OR بین مقدار متغیر و مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
$x = 5;
$x |= 3; // مقدار $x برابر ۷ خواهد شد- ^=: این عملگر برای انجام عملیات XOR بین مقدار متغیر و مقدار دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

$x = 5;
$x ^= 3; // مقدار $x برابر ۶ خواهد شد

- <<=: این عملگر برای انتقال بیت به چپ مقدار متغیر به تعداد مشخصی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

$x = 5;
$x <<= 2; // مقدار $x برابر ۲۰ خواهد شد

- >>=: این عملگر برای انتقال بیت به راست مقدار متغیر به تعداد مشخصی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

$x = 20;
$x >>= 2; // مقدار $x برابر ۵ خواهد شد
“`

توجه کنید که عملگرهای Assignment ممکن است در برخی موارد باعث تغییر نوع داده‌ای متغیر شوند. به عنوان مثال، اگر مقدار یک متغیر رشته‌ای باشد و با استفاده از عملگر “+=” به آن مقداری عددی اضافه کنیم، متغیر به نوع داده‌ای عددی تبدیل خواهد شد. در نتیجه، برای استفاده از عملگرهای Assignment، بهتر است از نوع داده‌ای مناسب برای متغیرها استفاده کنید.

عملگرهای Comparison یا مقایسه‌ای در PHP

عملگرهای Comparison در PHP برای مقایسه دو مقدار با هم استفاده می‌شوند. در PHP، عملگرهای Comparison با علامتهای مختلفی نشان داده می‌شوند. در زیر به برخی از این عملگرها اشاره شده است:

 • ==: این عملگر برای مقایسه دو مقدار با هم برابری آنها را بررسی می‌کند. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y = "5";
if ($x == $y) {
  echo "x و y برابر هستند";
} else {
  echo "x و y برابر نیستند";
}

در این مثال، عملگر == بررسی می‌کند که مقدار $x و $y برابر هستند یا خیر. چون مقدارهای $x و $y برابر هستند (اگرچه نوع داده‌ای آنها متفاوت است)، خروجی برنامه “x و y برابر هستند” خواهد بود.

 • ===: این عملگر برای مقایسه دو مقدار با هم برابری آنها را هم در نظر گرفته و هم نوع داده‌ای آنها را بررسی می‌کند. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y = "5";
if ($x === $y) {
  echo "x و y برابر هستند و هم نوع داده‌ای هستند";
} else {
  echo "x و y برابر نیستند یا نوع داده‌ای آنها متفاوت است";
}

در این مثال، عملگر === بررسی می‌کند که مقدارهای $x و $y برابر هستند و نوع داده‌ای آنها هم مساوی است یا خیر. چون نوع داده‌ای $x و $y متفاوت است، خروجی برنامه “x و y برابر نیستند یا نوع داده‌ای آنها متفاوت است” خواهد بود.

 • !=: این عملگر برای مقایسه دو مقدار با هم نا‌برابری آنها را بررسی می‌کند. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y = "5";
if ($x != $y) {
  echo "x و y نا‌برابر هستند";
} else {
  echo "x و y برابر هستند";
}

در این مثال، عملگر != بررسی می‌کند که مقدار $x و $y نا‌برابر هستند یا خیر. چون مقدارهای $x و $y برابر هستند، خروجی برنامه “x و y برابر هستند” خواهد بود.

 • !==: این عملگر برای مقایسه دو مقدار با هم نا‌برابری آنها را بررسی می‌کند و نوع داده‌ای آنها را هم در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y ="5";
if ($x !== $y) {
  echo "x و y نا‌برابر هستند و نوع داده‌ای آنها هم متفاوت است";
} else {
  echo "x و y برابر هستند و یا نوع داده‌ای آنها مساوی است";
}

در این مثال، عملگر !== بررسی می‌کند که مقدارهای $x و $y نا‌برابر هستند و نوع داده‌ای آنها متفاوت است یا خیر. چون مقدارهای $x و $y برابر هستند و نوع داده‌ای آنها متفاوت است، خروجی برنامه “x و y نا‌برابر هستند و نوع داده‌ای آنها هم متفاوت است” خواهد بود.

 • <: این عملگر برای بررسی این استفاده می‌شود که مقدار سمت چپ کوچکتر از مقدار سمت راست است یا خیر. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y = 10;
if ($x < $y) {
  echo "x کوچکتر از y است";
} else {
  echo "x بزرگتر یا مساوی y است";
}

در این مثال، عملگر < بررسی می‌کند که مقدار $x کوچکتر از $y است یا خیر. چون $x کوچکتر از $y است، خروجی برنامه “x کوچکتر از y است” خواهد بود.

 • <=: این عملگر برای بررسی این استفاده می‌شود که مقدار سمت چپ کوچکتر یا مساوی مقدار سمت راست است یا خیر. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y = 10;
if ($x <= $y) {
  echo "x کوچکتر یا مساوی y است";
} else {
  echo "x بزرگتر از y است";
}

در این مثال، عملگر <= بررسی می‌کند که مقدار $x کوچکتر یا مساوی $y است یا خیر. چون $x کوچکتر از $y است، خروجی برنامه “x کوچکتر یا مساوی y است” خواهد بود.

 • >: این عملگر برای بررسی این استفاده می‌شود که مقدار سمت چپ بزرگتر از مقدار سمت راست است یا خیر. به عنوان مثال:
$x = 5;
$y = 10;
if ($x > $y) {
  echo "x بزرگتر از y است";
} else {
  echo "x کوچکتر یا مساوی y است";
}

در این مثال، عملگر > بررسی می‌کند که مقدار $x بزرگتر از $y است یا خیر. چون $x کوچکتر از $y است، خروجی برنامه “x کوچکتر یا مساوی y است” خواهد بود.

 • >=:

عملگرهای (Incrementing/Decrementing) در PHP

عملگرهای افزایشی و کاهشی در PHP برای افزایش یا کاهش مقدار یک متغیر به صورت یک واحد استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از این عملگرها اشاره شده است:

 • ++$x: با استفاده از این عملگر، مقدار $x را یک واحد افزایش می‌دهد و سپس مقدار جدید را برمی‌گرداند. به عنوان مثال:
$x = 5;
echo ++$x;

در این مثال، مقدار $x ابتدا یک واحد افزایش پیدا کرده و سپس با استفاده از تابع echo، مقدار جدید $x که برابر با ۶ است، نمایش داده می‌شود.

 • $x++: با استفاده از این عملگر، مقدار $x را یک واحد افزایش می‌دهد ولی مقدار قبلی $x را برمی‌گرداند. به عنوان مثال:
$x = 5;
echo $x++;
echo $x;

در این مثال، تابع echo ابتدا مقدار $x را نمایش می‌دهد (که برابر با ۵ است) و سپس مقدار $x یک واحد افزایش پیدا می‌کند. در دستور بعدی، تابع echo دوباره مقدار $x را نمایش می‌دهد که در این جا برابر با ۶ است.

 • –$x: با استفاده از این عملگر، مقدار $x را یک واحد کاهش می‌دهد و سپس مقدار جدید را برمی‌گرداند. به عنوان مثال:
$x = 5;
echo --$x;

در این مثال، مقدار $x ابتدا یک واحد کاهش پیدا کرده و سپس با استفاده از تابع echo، مقدار جدید $x که برابر با ۴ است، نمایش داده می‌شود.

 • $x–: با استفاده از این عملگر، مقدار $x را یک واحد کاهش می‌دهد ولی مقدار قبلی $x را برمی‌گرداند. به عنوان مثال:
$x = 5;
echo $x--;
echo $x;

در این مثال، تابع echo ابتدا مقدار $x را نمایش می‌دهد (که برابر با ۵ است) و سپس مقدار $x یک واحد کاهش پیدا می‌کند. در دستور بعدی، تابع echo دوباره مقدار $x را نمایش می‌دهد که در این جا برابر با ۴ است.

عملگرهای رشته‌ای در PHP

عملگرهای رشته‌ای در PHP شامل عملگرهای ترکیب رشته، مقایسه رشته، جایگزینی رشته و برش رشته می‌شوند. در زیر به برخی از این عملگرها اشاره شده است:

 • .: این عملگر برای ترکیب دو رشته به کار می‌رود. به عنوان مثال:
$str1 = "Hello";
$str2 = "world!";
echo $str1 . " " . $str2;

در این مثال، با استفاده از عملگر .، دو رشته “Hello” و “world!” با یک فاصله ترکیب شده و نمایش داده می‌شوند.

 • ==: این عملگر برای مقایسه محتوای دو رشته به کار می‌رود. به عنوان مثال:
$str1 = "Hello";
$str2 = "hello";
if ($str1 == $str2) {
 echo "The strings are equal.";
} else {
 echo "The strings are not equal.";
}

در این مثال، با استفاده از عملگر ==، محتوای دو رشته “Hello” و “hello” با یکدیگر مقایسه شده و از آنجا که حروف بزرگ و کوچک در PHP متمایز هستند، پاسخ “The strings are not equal.” نمایش داده می‌شود.

 • str_replace(): این تابع برای جایگزینی یک رشته با یک رشته دیگر در یک رشته اصلی به کار می‌رود. به عنوان مثال:
$str = "Hello world!";
$new_str = str_replace("world", "PHP", $str);
echo $new_str;

در این مثال، با استفاده از تابع str_replace()، رشته “world” در رشته “Hello world!” با رشته “PHP” جایگزین شده و نتیجه “Hello PHP!” نمایش داده می‌شود.

 • substr(): این تابع برای برش یک بخش از یک رشته به کار می‌رود. به عنوان مثال:
$str = "Hello world!";
$sub_str = substr($str, 0, 5);
echo $sub_str;

در این مثال، با استفاده از تابع substr()، بخشی از رشته “Hello world!” از ابتدا تا پنج حرف برش داده شده و نمایش داده می‌شود که در این جا برابر با “Hello” است.

عملگر کنترل خطا در PHP

عملگر کنترل خطا در PHP شامل دستور try-catch-finally است. این دستور برای تعیین رفتار صحیح برنامه در شرایطی که خطا رخ دهد، استفاده می‌شود. با استفاده از این دستور، برنامه می‌تواند خطا را تشخیص داده و به شیوه‌ای برخورد کند که در نهایت از ایجاد مشکل بیشتر جلوگیری شود.

دستور try-catch-finally به صورت زیر استفاده می‌شود:

try {
 // برنامه اصلی
} catch (Exception $e) {
 // برخورد با خطا
} finally {
 // کد اجرایی پایانی
}

در این دستور، برنامه اصلی در قسمت try قرار می‌گیرد. در صورتی که در اجرای برنامه خطایی رخ دهد، کد بخش catch اجرا می‌شود و برنامه می‌تواند به شیوه‌ای خطا را کنترل کند. در نهایت، بخش finally قرار دارد که کد اجرایی پایانی برنامه را اجرا می‌کند.

در بخش catch، می‌توان به متغیر $e دسترسی داشت که خطای رخ داده شده را نشان می‌دهد. با استفاده از این متغیر، برنامه می‌تواند به شیوه‌ای خطا را پردازش کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

به عنوان مثال، در کد زیر، یک فایل با نام “test.txt” باز می‌شود و محتوای آن در متغیر $content ذخیره می‌شود. در صورتی که فایل باز نشود و خطایی رخ دهد، پیغام خطای مربوطه در بخش catch نمایش داده می‌شود.

try {
 $file = fopen("test.txt", "r");
 $content = fread($file, filesize("test.txt"));
 fclose($file);
} catch (Exception $e) {
 echo "Error: " . $e->getMessage();
}

عملگر Type در PHP

عملگر Type در PHP به شما این امکان را می‌دهد که نوع داده‌ای یک متغیر را بررسی کنید. این عملگر می‌تواند برای بررسی نوع داده‌ای یک متغیر قبل از استفاده از آن در یک عملیات خاصی مانند جمع، ضرب، تقسیم و غیره استفاده شود.

در PHP، عملگر Type شامل سه نوع اصلی است:

 1. is_int() : برای بررسی اینکه آیا یک متغیر از نوع integer است یا خیر، از این عملگر استفاده می‌شود.
$num = 10;
if (is_int($num)) {
 echo "The variable is integer type";
} else {
 echo "The variable is not integer type";
}
 1. is_float() : برای بررسی اینکه آیا یک متغیر از نوع float است یا خیر، از این عملگر استفاده می‌شود.
$num = 10.5;
if (is_float($num)) {
 echo "The variable is float type";
} else {
 echo "The variable is not float type";
}
 1. is_string() : برای بررسی اینکه آیا یک متغیر از نوع string است یا خیر، از این عملگر استفاده می‌شود.
$str = "Hello world";
if (is_string($str)) {
 echo "The variable is string type";
} else {
 echo "The variable is not string type";
}

علاوه بر این‌ها، عملگر Type می‌تواند برای بررسی نوع داده‌ای دیگری مانند boolean، array، object و غیره نیز استفاده شود. به عنوان مثال:

$flag = true;
if (is_bool($flag)) {
 echo "The variable is boolean type";
} else {
 echo "The variable is not boolean type";
}

در این مثال، با استفاده از عملگر is_bool()، بررسی می‌شود که آیا متغیر $flag از نوع boolean است یا خیر.

آیا در PHP عملگری برای بررسی نوع داده‌ای null وجود دارد؟

در PHP عملگری برای بررسی نوع داده‌ای null وجود دارد. این عملگر به نام is_null() است و برای بررسی اینکه آیا یک متغیر null است یا خیر، استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

$value = null;
if (is_null($value)) {
 echo "The variable is null";
} else {
 echo "The variable is not null";
}

در این مثال، با استفاده از عملگر is_null()، بررسی می‌شود که آیا متغیر $value null است یا خیر. در اینجا، مقدار $value به صورت ضروری null تنظیم شده است، بنابراین پاسخ “The variable is null” نمایش داده می‌شود.

همچنین، می‌توان از عملگر برعکس این یعنی !is_null() نیز برای بررسی اینکه آیا یک متغیر null نیست استفاده کرد. به عنوان مثال:

$value = "Hello";
if (!is_null($value)) {
 echo "The variable is not null";
} else {
 echo "The variable is null";
}

در این مثال، با استفاده از عملگر !is_null()، بررسی می‌شود که آیا متغیر $value null نیست یا خیر. در اینجا، مقدار $value به صورت ضروری یک رشته تنظیم شده است، بنابراین پاسخ “The variable is not null” نمایش داده می‌شود.

آیا می‌توان is_null() را با دیگر عملگرهای مقایسه‌ای در PHP ترکیب کرد؟

بله، می‌توان عملگر is_null() را با دیگر عملگرهای مقایسه‌ای در PHP ترکیب کرد. به عنوان مثال، می‌توان برای بررسی اینکه آیا یک متغیر null است یا برابر با یک مقدار خاصی است، از عملگرهای مقایسه‌ای مانند == و === استفاده کرد.

در PHP، عملگر == برای بررسی برابری مقادیر دو متغیر استفاده می‌شود، در حالی که عملگر === برای بررسی برابری مقدار و نوع دو متغیر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

$value = null;
if ($value == null) {
 echo "The variable is null";
} else {
 echo "The variable is not null";
}

در این مثال، با استفاده از عملگر ==، بررسی می‌شود که آیا متغیر $value برابر با null است یا خیر. در اینجا، مقدار $value به صورت ضروری null تنظیم شده است، بنابراین پاسخ “The variable is null” نمایش داده می‌شود.

همچنین، می‌توان از عملگر === نیز برای بررسی برابری مقدار و نوع دو متغیر استفاده کرد. به عنوان مثال:

$value = null;
if ($value === null) {
 echo "The variable is null";
} else {
 echo "The variable is not null";
}

در این مثال، با استفاده از عملگر ===، بررسی می‌شود که آیا متغیر $value برابر با null در نوع و مقدار است یا خیر. در اینجا، مقدار $value به صورت ضروری null تنظیم شده است، بنابراین پاسخ “The variable is null” نمایش داده می‌شود.

جمع بندی

ما در این مقاله به طور جامع و کامل در مورد انواع عملگرها صحبت کردیم. در ابتدای مقاله، به توضیح عملگرهای موجود در زبان PHP پرداختیم. سپس در مورد عملگرهای محاسبه‌ای، منطقی و رابطه‌ای، انتساب، مقایسه‌ای، افزایشی و کاهشی، کنترل خطا و رشته‌ای توضیح دادیم و کاربردهای هر کدام از این عملگرها را بیان کردیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر در استفاده از عملگرها در PHP سوال یا تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شویم آن را با ما و کاربران بایت گیت به اشتراک بگذارید.

پوریا گودرز

پوریا گودرز هستم‌ علاقه مند به مباحث‌ و‌‌ مشکلات مربوط به تکنولوژی و فناوری. همچنین اندک آشنایی در زمینه گرافیک دارم. امیدوارم بتونم مشکلات شما رو در این مباحث حل کنم . انتقادات خود را از بخش نظرات با من در میان بگذارید :)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا