زبان PHP

حلقه‌ در php چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

در PHP، حلقه‌ها برای تکرار یک کد به تعداد معین استفاده می‌شوند. به جای نوشتن کدهای تکراری برای انجام یک کار، از حلقه‌ها استفاده می‌کنیم. در اینجا، با حلقه‌ها در PHP و مثال‌های متنوع آن‌ها آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

حلقه‌‌ for در PHP

حلقه‌ی for در PHP، حلقه‌ای است که تعداد دفعات تکرار را مشخص می‌کنیم. این حلقه برای تکرار کد به تعداد مشخص بسیار مفید است.

قالب کلی حلقه for در PHP به صورت زیر است:

for (شرط شروع; شرط پایان; افزایش/کاهش) {
  // کدی که باید تکرار شود
}

در این قالب، شرط شروع شروع حلقه را تعیین می‌کند، شرط پایان نیز شرطی است که برای پایان حلقه باید برقرار باشد. سپس، با افزایش یا کاهش متغیر حلقه، حلقه تکرار می‌شود و کد موجود در داخل حلقه اجرا می‌شود.

برای مثال، کد زیر یک حلقه for را نمایش می‌دهد که اعداد ۱ تا ۵ را چاپ می‌کند:

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
  echo $i . "
"; }

در این حلقه، شرط شروع با مقدار ۱ برابر است، شرط پایان با $i <= ۵ برابر است و $i با هر بار اجرای حلقه یک واحد افزایش می‌یابد.

حلقه‌‌ while در PHP

حلقه‌ی while در PHP یک حلقه‌ی کنترل پذیر است که مادامی که شرط مشخص شده درست باشد، بدنه‌ی حلقه را تکرار می‌کند. در این نوع حلقه، شرط تعیین می‌کند که حلقه باید ادامه یابد یا خیر.

قالب کلی حلقه while در PHP به صورت زیر است:

while (شرط) {
  // کدی که باید تکرار شود
}

در این قالب، شرط مشخص کننده‌ی ادامه‌ی حلقه است. مادامی که شرط درست باشد، حلقه ادامه پیدا می‌کند و کد موجود در داخل حلقه اجرا می‌شود.

برای مثال، کد زیر یک حلقه while را نمایش می‌دهد که اعداد ۱ تا ۵ را چاپ می‌کند:

$i = 1;
while ($i <= 5) {
  echo $i . "
"; $i++; }

در این حلقه، $i به عنوان شرط ادامه‌ی حلقه استفاده شده است. مادامی که $i کوچکتر یا مساوی ۵ باشد، حلقه تکرار می‌شود و $i با هر بار اجرای حلقه یک واحد افزایش می‌یابد.

حلقه‌‌ foreach در PHP

حلقه‌ی foreach در PHP برای تکرار بر روی عناصر یک آرایه یا شیء استفاده می‌شود. این حلقه به صورت خودکار هر یک از عناصر آرایه را در هر بار اجرای حلقه به عنوان مقدار متغیر مشخص شده در داخل حلقه دریافت می‌کند.

قالب کلی حلقه foreach در PHP به صورت زیر است:

foreach ($آرایه as $متغیر) {
  // کدی که باید تکرار شود
}

در این قالب، $آرایه نام آرایه است که می‌خواهیم بر روی آن تکرار انجام دهیم و $متغیر نام متغیری است که هر بار به عنوان مقدار هر یک از عناصر آرایه در نظر گرفته می‌شود و برای انجام عملیات‌های مربوط به هر عنصر استفاده می‌شود.

برای مثال، کد زیر یک حلقه foreach را نمایش می‌دهد که اعداد ۱ تا ۵ را چاپ می‌کند:

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
foreach ($numbers as $number) {
  echo $number . "
"; }

در این حلقه، آرایه $numbers اعداد ۱ تا ۵ را شامل می‌شود و هر بار با استفاده از حلقه foreach، هر یک از این اعداد به عنوان مقدار $number در نظر گرفته می‌شود و چاپ می‌شود.

حلقه تو در تو در PHP

حلقه تو در تو (nested loop) در PHP، حلقه‌ای است که در داخل حلقه دیگری قرار می‌گیرد. این نوع حلقه برای کار کردن با داده‌های چند بعدی، ماتریس‌ها و آرایه‌های چند بعدی بسیار مفید است.

قالب کلی حلقه تو در تو در PHP به صورت زیر است:

for (شرط شروع حلقه بیرونی) {
  for (شرط شروع حلقه درونی) {
    // کدی که باید تکرار شود
  }
}

در این قالب، دو حلقه تعریف شده‌اند. حلقه داخلی در داخل حلقه بیرونی قرار دارد. حلقه داخلی به صورت کامل اجرا شده و سپس حلقه بیرونی یک بار اجرا می‌شود. این فرآیند تازه پس از تکمیل شدن حلقه درونی تکرار می‌شود، تا زمانی که شرط حلقه بیرونی برقرار باشد.

برای مثال، کد زیر یک حلقه تو در تو را نمایش می‌دهد که الگوی ستاره‌دار را چاپ می‌کند:

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
  for ($j = 1; $j <= $i; $j++) {
    echo "* ";
  }
  echo "
"; }

در این حلقه، حلقه بیرونی $i از ۱ تا ۵ تکرار می‌شود. در هر بار تکرار حلقه بیرونی، حلقه درونی $j از ۱ تا $i تکرار می‌شود و در هر بار تکرار حلقه درونی، یک ستاره چاپ می‌شود. سپس بعد از تکمیل حلقه درونی، یک خط جدید چاپ می‌شود. با اجرای این کد، الگوی ستاره‌دار زیر را خواهید دید:

* 
* * 
* * * 
* * * * 
* * * * *

آیا می‌توانید نحوه استفاده از حلقه تو در تو در PHP برای پردازش داده‌های بزرگ توضیح دهید؟

حلقه تو در تو در PHP می‌تواند برای پردازش داده‌های بزرگ و پیچیده مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از حلقه تو در تو، می‌توان تمامی ترکیب‌های ممکن از داده‌های ورودی را بررسی کرد و به نتیجه‌ی مورد نظر دست یافت. در ادامه، یک مثال از استفاده از حلقه تو در تو در PHP برای پردازش داده‌های بزرگ را می‌توانید مشاهده کنید:

فرض کنید که می‌خواهیم تمامی ترکیب‌های ممکن سه عدد از یک مجموعه از اعداد را پیدا کنیم. برای مثال، فرض کنید که مجموعه اعداد ما شامل اعداد ۱ تا ۵ است. با استفاده از حلقه تو در تو، می‌توانیم تمامی ترکیب‌های ممکن سه عدد از این مجموعه را پیدا کنیم.

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

for ($i = 0; $i < count($numbers); $i++) {
  for ($j = 0; $j < count($numbers); $j++) {
    for ($k = 0; $k < count($numbers); $k++) {
      echo $numbers[$i] . " " . $numbers[$j] . " " . $numbers[$k] . "
"; } } }

در این حلقه، ابتدا یک آرایه با نام $numbers تعریف شده است که شامل اعداد ۱ تا ۵ است. سپس، سه حلقه تو در تو برای تمامی ترکیب‌های ممکن سه عدد از این مجموعه اعداد اجرا می‌شود. در هر بار اجرای حلقه تو در تو، سه عدد متناظر با مقادیر $numbers[$i]، $numbers[$j] و $numbers[$k] چاپ می‌شوند. با اجرای این حلقه، تمامی ترکیب‌های ممکن سه عدد از اعداد ۱ تا ۵ به ترتیب چاپ می‌شوند.

بنابراین، استفاده از حلقه تو در تو در PHP می‌تواند برای پردازش داده‌های بزرگ و پیچیده بسیار مفید باشد و کارایی بالایی دارد. با این روش، می‌توان تمامی ترکیب‌های ممکن از داده‌های ورودی را بررسی کرده و به نتیجه‌ی مورد نظر دست یافت.

حلقه‌‌ do while در PHP

حلقه‌ی do while در PHP شبیه حلقه‌ی while است، با این تفاوت که در این نوع حلقه، بدنه‌ی حلقه حتماً یک بار اجرا می‌شود و سپس شرط بررسی می‌شود. اگر شرط درست باشد، حلقه ادامه پیدا می‌کند و در غیر این صورت، اجرای حلقه متوقف می‌شود.

قالب کلی حلقه do while در PHP به صورت زیر است:

do {
  // کدی که باید تکرار شود
} while (شرط);

در این قالب، بدنه‌ی حلقه ابتدا اجرا می‌شود و سپس شرط بررسی می‌شود. اگر شرط درست باشد، حلقه ادامه پیدا می‌کند و در غیر این صورت، اجرای حلقه متوقف می‌شود.

برای مثال، کد زیر یک حلقه do while را نمایش می‌دهد که اعداد ۱ تا ۵ را چاپ می‌کند:

$i = 1;
do {
  echo $i . "
"; $i++; } while ($i <= 5);

در این حلقه، بدنه‌ی حلقه ابتدا اجرا می‌شود و سپس شرط $i <= ۵ بررسی می‌شود. مادامی که شرط درست باشد، حلقه ادامه پیدا می‌کند و $i با هر بار اجرای حلقه یک واحد افزایش می‌یابد.

آیا می‌توان شرط حلقه do while را در ابتدای حلقه قرار داد؟

در حلقه do while در PHP، شرط حلقه باید در انتهای حلقه قرار داشته باشد و نمی‌توان آن را در ابتدای حلقه قرار داد. چرا که در حلقه do while، ابتدا مراحل اجرای حلقه انجام شده و سپس شرط حلقه بررسی می‌شود. اگر شرط حلقه برقرار باشد، حلقه ادامه پیدا می‌کند و در غیر این صورت، اجرای حلقه متوقف می‌شود و برنامه به خط بعدی از حلقه یا برنامه‌ی اصلی ادامه می‌یابد.

بنابراین، اگر شرط حلقه در ابتدای حلقه قرار داده شود، مراحل اجرای حلقه ابتدا انجام می‌شود و سپس شرط حلقه بررسی می‌شود، که باعث عدم دقت در اجرای حلقه می‌شود. به عنوان مثال، کد زیر شرط حلقه را در ابتدای حلقه do while قرار داده است که باعث می‌شود حلقه بدون بررسی شرط، حداقل یک بار اجرا شود:

$i = 1;
do {
  $i++;
} while ($i <= 5);

echo $i; // خروجی: ۶

در این حلقه، شرط حلقه در ابتدای حلقه قرار داده شده است. بنابراین، حلقه بدون بررسی شرط، حداقل یک بار اجرا می‌شود و مقدار متغیر $i به ۶ تنظیم می‌شود. سپس، مقدار $i در خط بعدی از حلقه چاپ می‌شود که ۶ است. در واقع، این حلقه به دلیل اینکه شرط حلقه را در ابتدای حلقه قرار داده است، تنها یک حلقه اجرا شده است و در بار دوم، شرط حلقه برقرار نبوده و اجرای حلقه متوقف شده است.

آموزش خروج از حلقه در PHP

برای خروج از یک حلقه در PHP، می‌توان از دستور break استفاده کرد. این دستور باعث می‌شود که اجرای حلقه به صورت ناگهانی متوقف شده و برنامه به خط بعدی از حلقه یا برنامه‌ی اصلی ادامه پیدا کند.

قالب کلی دستور break در PHP به صورت زیر است:

break;

با استفاده از این دستور، می‌توان از هر نوع حلقه‌ای، از جمله حلقه for، while، do while و حلقه تو در تو، خارج شد.

برای مثال، کد زیر یک حلقه while را نمایش می‌دهد که تا زمانی که مقدار متغیر $i کوچکتر از ۵ باشد، اجرا می‌شود. با استفاده از دستور break، اجرای حلقه در صورتی که $i برابر ۳ شود، متوقف می‌شود:

$i = 0;
while ($i < 5) {
  $i++;
  echo $i . "
"; if ($i == 3) { break; } }

در این حلقه، با استفاده از دستور if، بررسی شده است که آیا $i برابر ۳ است یا خیر. اگر $i برابر ۳ باشد، دستور break اجرا می‌شود و اجرای حلقه متوقف می‌شود. به این ترتیب، مقادیر ۱، ۲ و ۳ چاپ می‌شوند و پس از آن، اجرای حلقه متوقف می‌شود.

آیا دستور continue نیز برای کنترل حلقه در PHP وجود دارد؟

در PHP دستور continue نیز برای کنترل حلقه وجود دارد. این دستور باعث می‌شود که در هر بار اجرای حلقه، مرحله‌ی فعلی را نادیده بگیرد و به مرحله‌ی بعدی ادامه دهد.

قالب کلی دستور continue در PHP به صورت زیر است:

continue;

با استفاده از این دستور، می‌توان از هر نوع حلقه، از جمله حلقه for، while، do while و حلقه تو در تو، کنترل کرد و در صورت نیاز به اجرای مراحل بعدی، مرحله‌ی فعلی را نادیده گرفت.

برای مثال، کد زیر یک حلقه for را نمایش می‌دهد که تا زمانی که مقدار متغیر $i کوچکتر از ۵ باشد، اجرا می‌شود. با استفاده از دستور continue، در هر باری که $i برابر ۳ شد، مرحله‌ی فعلی نادیده گرفته می‌شود و به مرحله‌ی بعدی ادامه داده می‌شود:

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
  if ($i == 3) {
    continue;
  }
  echo $i . "
"; }

در این حلقه، با استفاده از دستور if، بررسی شده است که آیا $i برابر ۳ است یا خیر. اگر $i برابر ۳ باشد، دستور continue اجرا می‌شود و مرحله‌ی فعلی نادیده گرفته می‌شود. به این ترتیب، مقادیر ۱، ۲، ۴ و ۵ چاپ می‌شوند و مقدار ۳ در خروجی نمایش داده نمی‌شود.

آیا دستور continue تنها برای حلقه‌های for، while و do while معتبر است؟

دستور continue در PHP نه تنها برای حلقه‌های for، while و do while معتبر است، بلکه برای هر نوع حلقه دیگری که در PHP وجود دارد نیز معتبر است. به عبارت دیگر، می‌توان از دستور continue در حلقه‌های foreach و حلقه‌های تو در تو (nested loops) نیز استفاده کرد.

دستور continue در هر نوع حلقه به صورت مشابه عمل می‌کند و باعث می‌شود که در هر بار اجرای حلقه، مرحله‌ی فعلی را نادیده بگیرد و به مرحله‌ی بعدی ادامه دهد. به عنوان مثال، در حلقه‌ی foreach، دستور continue باعث می‌شود که در هر باری که به یک عنصر خاصی از آرایه دسترسی پیدا می‌کنیم، مرحله‌ی فعلی را نادیده بگیریم و به عنصر بعدی ادامه دهیم.

برای مثال، کد زیر یک حلقه foreach را نمایش می‌دهد که همه‌ی عناصر آرایه‌ی $numbers را چاپ می‌کند. با استفاده از دستور continue، در هر باری که مقدار عنصر برابر ۳ باشد، مرحله‌ی فعلی نادیده گرفته می‌شود و به عنصر بعدی ادامه داده می‌شود:

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
foreach ($numbers as $number) {
  if ($number == 3) {
    continue;
  }
  echo $number . "
"; }

در این حلقه، با استفاده از دستور if، بررسی شده است که آیا مقدار عنصر برابر ۳ است یا خیر. اگر مقدار عنصر برابر ۳ باشد، دستور continue اجرا می‌شود و مرحله‌ی فعلی نادیده گرفته می‌شود. به این ترتیب، مقادیر ۱، ۲، ۴ و ۵ چاپ می‌شوند و مقدار ۳ در خروجی نمایش داده نمی‌شود.

جمع بندی

در این مقاله، به بررسی چهار حلقه‌ی for، while، do while و foreach در PHP پرداخته شد. این حلقه‌ها در برنامه نویسی PHP کاربرد فراوانی دارند، بنابراین توصیه می‌شود تا برای یادگیری بهتر این مفاهیم، آن‌ها را تمرین کنید. همچنین، می‌توانید برای خود مسائلی را تعریف کرده و با استفاده از ساختارها و روش‌های مختلف، به جواب برسید.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال یا نظر، می‌توانید آن‌ها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

همچنین اگر به زبان php علاقه مند هستید حتما توصیه میکنیم این مقالات در بایت گیت را مطالعه کنید.

آموزش PHP: تعریف متغیرها و انواع آن

آموزش صفحه بندی (Pagination) مطالب با PHP

فرمت فایل PHP چیست؟

پوریا گودرز

پوریا گودرز هستم‌ علاقه مند به مباحث‌ و‌‌ مشکلات مربوط به تکنولوژی و فناوری. همچنین اندک آشنایی در زمینه گرافیک دارم. امیدوارم بتونم مشکلات شما رو در این مباحث حل کنم . انتقادات خود را از بخش نظرات با من در میان بگذارید :)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا