اشتباهات امنیتی رایج کامپیوتر

در این مقاله ۱۲ اشتباه رایج که ممکن است  منجر به آلودگی نرم افزارها، ویروسی شدن رایانه یا هک شدن

ادامه