منبع تغذیه (PSU) کامپیوتر چیست؟

واحد منبع تغذیه (Power Supply Unit) دستگاهی است که انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات و سخت‌افزارهای رایانه را تامین می‌کند.

ادامه